Dane firmy do faktury

Pełna nazwa firmy (*)

Miejscowość (*)

Kod pocztowy (*)

Ulica (*)

NIP (*)

Wielkość firmy
Zgłoszenie liczby osób

Liczba uczestników Kongresu ? (*)

Dane 1 osoby

Imię i nazwisko (*)

Adres email (*)

Stanowisko (*)

Numer telefonu (*)

Skąd dowiedziałeś się o Kongresie?

Uwagi

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań („Instytut”) zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań („Instytut”) w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu otrzymywania materiałów marketingowych Instytutu i Partnerów XI Międzynarodowego Kongresu Rodzin Biznesowych, materiałów merytorycznych przygotowanych przez Partnerów XI Międzynarodowego Kongresu Rodzin Biznesowych oraz informacji handlowej Partnerów XI Międzynarodowego Kongresu Rodzin Biznesowych. Zostałem/-łam poinformowany/-na o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe zostały podane przeze mnie dobrowolnie. (*)Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu (*) Zobacz regulamin Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku, w szczególności formie fotografii i filmu („Utwory”), stworzonych w toku i w ramach XI Międzynarodowego Kongresu Rodzin Biznesowych. Oświadczam, iż zdaję sobie sprawę, że Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. jako podmiot wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do Utworów na których utrwalony zostanie mój wizerunek, będzie uprawniony do wykorzystywania, rozpowszechniania i dysponowania Utworami, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, wraz z prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego określonego w art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również do wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez inne podmioty, na następujących polach eksploatacji, również w celach marketingowych promujących Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o.: a) w zakresie utrwalania i powielania Utworów – wytwarzanie oraz powielanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką elektroniczną, b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozporządzenie na rzecz osób trzecich pod jakimkolwiek tytułem, c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz telewizji, a także wystawiania go na wystawach, pokazach, konferencjach, spotkaniach.(*)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji przez Instytut Biznesu Rodzinnego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, do celów związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w XI Międzynarodowym Kongresie Rodzin Biznesowych. Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zgłoszenia przeze mnie również innych uczestników, jestem uprawniony/a do wyrażenia w ich imieniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych do celu rejestracji i udziału w kongresie. (*)

Hasło promocyjne (jeśli posiadasz) – po weryfikacji otrzymasz pro formę z obniżoną kwotą